Kiểm toán năng lượng (KTNL) là hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cũng như các cá nhân định lượng được lượng chi phí năng lượng sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. KTNL giúp cho tổ chức quản lý tốt việc sử dụng năng lượng đồng thời đề ra các giải pháp sử dụng hay cải tiến hợp lý giảm lượng tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn đạt được các yêu cầu chất lượng đầu ra của sản phẩm.