Ứng dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo như năng lượng Mặt trời, gió, sóng biển, địa nhiệt, biomass, biogas,… góp phần phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.