Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật trong việc sử dụng các nguồn năng lượng hay các thiết bị tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu suất sử dụng, tạo ra các giá trị bền vững cốt lõi.